Slim Femur Cannulated Nail – Titanium

Description

Cat No.Length (mm)Dia(mm)
Ti.031.09.303009.0
Ti.031.09.323209.0
Ti.031.09.343409.0
Ti.031.09.363609.0
Ti.031.09.383809.0
Ti.031.09.404009.0
Ti.031.09.424209.0
Cat No.Length (mm)Dia(mm)
Ti.031.10.3030010.0
Ti.031.10.3232010.0
Ti.031.10.3434010.0
Ti.031.10.3636010.0
Ti.031.10.3838010.0
Ti.031.10.4040010.0
Ti.031.10.4242010.0
Ti.031.10.4444010.0
Cat No.Length (mm)Dia(mm)
Ti.031.11.3030011.0
Ti.031.11.3232011.0
Ti.031.11.3434011.0
Ti.031.11.3636011.0
Ti.031.11.3838011.0
Ti.031.11.4040011.0
Ti.031.11.4242011.0
Ti.031.11.4444011.0